Menu
WeddingMag
Plánování svatby

Předmanželská smlouva má určitě smysl. Co by měla obsahovat?

Martina Mádlová

Martina Mádlová

21. 7. 2018

Společné jmění manželů i způsob jeho spravování upravuje občanský zákoník. Je tedy jasné, že se klidně můžete vzít bez jakýchkoliv smluv. Předmanželská smlouva upravuje majetkové poměry manželů po svatbě. Podle zákona ji můžete uzavřít už v době, než vaše manželství vznikne, ale je nutný notářský zápis. Co je předmanželská smlouva a co by měla obsahovat?

Co je předmanželská smlouva?

V první řadě je potřeba si uvědomit, že pokud má jeden ze snoubenců nebo dva již nějaký majetek nabytí před vznikem manželství, nestává se tento majetek sňatkem automaticky součástí společného jmění manželů (SJM). Smlouva má chránit především to, co získáte po té, co se vezmete.  Samozřejmě i majetek získaný před svatbou může být součástí předmanželské smlouvy (zákon tento termín nezná, ale je všeobecně mezi lidmi používaný), součástí SJM může být klidně i dědictví či dary jednoho z manželů, pokud je tak uvedené ve smlouvě.

Proč uzavřít předmanželskou smlouvu?

Uzavřít předmanželskou smlouvu se doporučuje hlavně tehdy, když má jeden ze snoubenců výrazně vyšší příjmy nebo závazky i do budoucna. Velmi časté je to u podnikatelů. Tady je i žádoucí smlouvu uzavřít, aby později nedocházelo k neočekávaným konfliktům nebo k ohrožení majetku rodiny. Dale je výhodná pro ty, kdo mají jakékoliv podezření na nedořešenou finanční minulost jednoho z partnerů anebo zkrátka proto, že co je psáno, to je dáno.

Pokud smlouva uzavřena není, je součástí společného jmění vše, co jeden nebo oba z manželů nabyli společně za trvání manželství. Co vše spadá do společného jmění a které dluhy mají manželé společné, určuje občanský zákoník.

Pokud budoucí manželé takovou smlouvu uzavřou, mění se zákonný manželský majetkový režim na smluvený. Od počátku manželství pak smlouva začíná platit, pokud se tedy manželé nedohodnou, že začne platit až později. Nejčastěji se volí režim oddělených jmění. Další možností je rozšíření společného jmění, do kterého se zařadí vše, co by se po uzavření manželství nestalo součástí společného jmění nebo zúžení společného mění, výhrada vzniku společného jmění atd.

Předmanželská smlouva pomůže v klidu vypořádat rozvod i dědictví

Dělení SJM

Společné jmění manželů je možné zúžit, rozšířit nebo je také možné uzavřít režim oddělených jmění a existuje také režim vyhrazení vzniku společného jmění ke dni zániku manželství. U režimu oddělených jmění to znamená, že nevznikne SJM uzavřením manželství a manželé tak dále nabývají majetek do svého výlučného vlastnictví i po svatbě. V případě rozvodu tak není žádný společný majetek, který by bylo nutné řešit a vypořádávat. Nevzniknout ani společné dluhy.

Režim vyhrazení vzniku společného jmění ke dni zániku manželství je po dobu trvání manželství stejný jako režim oddělených jmění, ale po jeho zániku se všechen majetek nabytý za trvání manželství přesune do SJM včetně dluhů. Tento režim se ale používá minimálně.

V předmanželské smlouvě lze společný majetek zúžit (dům a vybavení budou společné, auto bude jen manžela a chata manželky). Mohou si určit i to, jaká část domu bude manžela a jaká manželky a nemusí to být přesně napůl. Dohodnout se mohou i na tom, že třeba veškeré nabyté nemovitosti nebudou do SJM spadat, ale ostatní majetek ano.

SJM je také možné rozšířit. To se používá hlavně tehdy, když jeden ze snoubenců vlastní dům nebo něco jiného ještě před uzavřením manželství, ale oba partneři do tohoto majetku investují peníze nebo mají v plánu dále investovat. Dohodnou se proto, že po uzavření manželství bude takový majetek spadat do SJM.

Předmanželská smlouva nebo také smlouva o manželském majetkovém režimu, se zapisuje na žádost obou manželů do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, který je veden Notářskou komorou České republiky.

Registrované partnerství. Jaké podmínky musíte splnit, abyste se mohli „vzít“?

Předmanželská smlouva dluhy

Jen málokdo si uvědomuje, že do společného jmění manželů spadají i dluhy partnera. Jestliže se jeden z partnerů za trvání manželství zadluží, budou bez smlouvy muset tyto dluhy splácet oba z manželů. A ani rozvod nic neřeší. Předmanželská smlouva tak může ochránit toho druhého před věřiteli. Věřitel ovšem musí být s existencí smlouvy seznámen dopředu.

Horší je to v případě, že zadlužený partner zemře. Protože v ten okamžik je smlouva neplatná a za dluhy manžela či manželky odpovídá druhý z partnerů.

Advokátka radí: Jak uzavřít manželství v zahraničí

Jak sepsat předmanželskou smlouvu

Předmanželská smlouva

Aby byla předmanželská smlouva platná, musí být pořízena u notáře. Ten ji obvykle potvrdí tzv. notářským zápisem, ale dokáže vám být nápomocen i ohledně obsahu.

Je důležité s ním opravdu spolupracovat a upozornit ho na nejrůznější majetek, souvislosti apod. Smlouva by tedy měla upravit vlastnictví nemovitostí, úpravu odpovědnosti za závazky, úpravu vlastnictví movitých věcí, pohledávek, podílů apod. Upravují se i práva k družstevnímu členství a možné nároky druhého z manželů na společný nájem.

Předmanželská smlouva musí dle §63, zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti obsahovat následující údaje:

  1. Místo, den, měsíc a rok sepsání smlouvy a ověření notářem
  2. Jméno, příjmení a sídlo notáře
  3. Jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo účastníků, jejich zástupců, svědků, důvěrníků, případně tlumočníků
  4. Prohlášení o tom, že jsou oba snoubenci způsobilí k právním úkonům
  5. Ověření totožnosti účastníků a způsob tohoto ověření
  6. Obsah smlouvy
  7. Údaj o tom, že byl zápis po přečtení všemi účastníky schválen
  8. Podpisy účastníků (jejich zástupců, důvěrníků), svědků a tlumočníků
  9. Otisk úředního razítka notáře a jeho podpis

Manželství s cizincem. Jaká úskalí v něm vidí advokáti?

Předmanželská smlouva cena

Všechny tyto služby samozřejmě neposkytuje notář zdarma. Cena předmanželské smlouvy bývá různá a odvíjí se od hodnoty majetku, kterého se týká. Pokud ho vyčíslit nelze, stojí uzavření smlouvy kolem 5000 Kč. Pokud je částka vyčíslena, pohybují se ceny od 4000 Kč do 13 000 Kč podle hodnoty spravovaného majetku a náročnosti smlouvy.

Předmanželská smlouva vzor

V úvodu musí být určení osoby notáře, místa a času sepisu. Poté následuje text, že se dostavili všichni účastníci, že jsou svéprávní a způsobilí samostatně jednat a jejich totožnost byla ověřena platnými dokumenty a jsou uvedeny nacionále manželů (snoubenců).

Tito dva lidé uzavírají smlouvu o zúžení zákonem stanoveného rozsahu společného jmění manželů podle ust. § 716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Další je na řadě údaj o termínu a místě uzavření sňatku.

Smlouva o zúžení společného jmění manželů

(Uzavřená mezi snoubenci)

Jméno nevěsty:
r.č.:
bytem
(dále jen „snoubenka“)

a

Jméno ženicha
r.č.:
bytem
(dále jen „snoubenec“)

jejichž totožnost byla ověřena občanskými průkazy,

se dne (datum) dostavili společně do kanceláře notáře (jméno), se sídlem (název sídla notářského úřadu) chtějíc vstoupit dne (datum a hodina svatby) společně do manželství,

oba shodně vyjádřili svou vůli upravit touto smlouvou, kterou vyhotovil notář (jméno), své budoucí majetkové poměry po vstupu do manželství takto:


I.

Budoucí společné jmění manželů se zužuje jen na okruh věcí, které tvoří obvyklé vybavení společné domácnosti. Další majetek, který bude nabytý za doby trvání manželství (hlavně nemovitosti) nebude spadat do společného jmění manželů.
II.

Oba snoubenci shodně prohlašují, že jsou způsobilí k právnímu jednání a přišli dobrovolně.

III.

Celé znění smlouvy bylo notářem přečteno obou snoubenců a oba snoubenci s ním souhlasí. Smlouva je vyhotovena notářským zápisem ve 3 stejnopisech, přičemž snoubenec i snoubenka obdrží po jedné kopii. Obě kopie mají platnost originálu

——————–
podpis snoubenky

—————

podpis snoubence

————————–
jméno notáře
razítko, podpis

Jak upravuje zákon smlouvu o zúžení společného jmění manželů?

Zákon č. 89/2012 Sb., (nový) občanský zákoník

Smluvený režim

Smluvený režim upravuje §713 až §723.

Režim oddělených jmění

Manželé mohou také uzavřít předmanželskou smlouvu v režimu oddělených jmění. V takovém případě se jich týká §729 až §735.

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Předmanželská smlouva má určitě smysl. Co by měla obsahovat?