Menu
WeddingMag
Svatební obřad

Svatba v kostele a náležitosti církevního sňatku

Martina Mádlová

Martina Mádlová

20. 8. 2017

Svatba v kostele před církví a před Bohem je krásným obřadem a zároveň i křesťanskou svátostí. Pamatujte na to, že jde o úkon, který má právní dopady a je vázán předpisy, jako každý jiný sňatek. Zároveň je nutné splnit i několik podmínek. Které to jsou?

Svatba v kostele podmínky

Hlavní podmínkou pro svatbu v kostele je to, že alespoň jeden ze snoubenců musí být pokřtěn v katolické církvi. Zároveň také oba musí uzavírat první manželství. Jsou sice možné určité výjimky, ale není to jednoduché a výsledek nejistý. Podruhé může církevní sňatek uzavřít pouze vdova či vdovec. Předpokladem je také osobní víra a rozhodnutí snoubenců uzavřít nerozlučný sňatek. Zavazujete se, že své děti budete vychovávat ve víře.

Poslední podmínkou je nutnost zúčastnit se přípravy na manželství. To sestává z několika setkání, kde se rozebírají různá manželská témata.

O všech náležitostech by vás měl informovat kněz, který vás bude také oddávat. Zpravidla to bývá farář spadající do místa bydliště jednoho ze snoubenců. Zajděte za ním osobně a včas, minimálně tři měsíce před svatbou.

Svatba v kostele bez křtu

Jestliže je jeden ze snoubenců pokřtěný mimo katolickou církev nebo není křtěný, je nutné požádat o tzv. dispens, což znamená dovolení uzavřít manželství s nekatolíkem. Důležité je, aby tato odlišnost nebránila dobrému fungování manželství, životu rodiny a nebyla do budoucna překážkou. Nezapomeňte, že úřední záležitosti déle trvají, takže si na to vyhraďte dostatečný čas.

U smíšených manželství musí pokřtěná osoba stvrdit svým podpisem katolický příslib, zatímco co nekatolická strana prohlášení, které zní: „Je mi známo výše uvedené písemné prohlášení katolické(ho) partnera (partnerky).

Svatba v kostele svědek

Máte svědka nebo svědky, kteří nejsou pokřtěni? Žádné strachy. Není nutné hledat někoho jiného. Svědek se při svatbě (oproti roli kmotra, při křtu nebo biřmování) k ničemu nezavazuje. Potřebuje tedy jen mít platný občanský průkaz, být plnoletý a slyšící, aby mohl potvrdit vyslechnutá slova.

Svatba v kostele bez mše

Svatba v kostele trvá i se mší svatou asi 90 minut. Je možná i zkrácená verze bez mše svaté, která se praktikuje hlavně v případě, kdy je alespoň jeden ze snoubenců nepokřtěný nebo nepraktikující. Mše svatá je společné slavení. Proto by ani nebylo vhodné, aby ti nejdůležitější na obřadu byli jen v roli diváků a neužívali si to.

Svatba v kostele nevěřící

V katolickém kostele nemohou uzavřít svatbu dva lidé, kteří jsou nevěřící a nekřtění. A není ani možné, aby vás třeba venku u nějaké kapličky oddal kněz. Církevní sňatek mohou vždy uzavřít jen snoubenci, kde je alespoň jeden z nich pokřtěný.

Pro nevěřící a nekřtěné existuje v podstatě jen jedna možnost, pokud se chtějí vzít na nějakém takovém místě. Je možné uzavřít sňatek v některém z odsvěcených kostelů nebo kaplí kompetentní osobou (starosta apod.).

Jak naplánovat svatbu v kostele?

Každá svatba, a ta v kostele není výjimkou, představuje spoustu vyřizování a papírování. Co je potřeba udělat, než nastane váš krásný den?

 • v první řade je potřeba domluvit si s knězem termín svatby. Ten lze zamluvit nejpozději tři měsíce před svatbou, ale čím dříve přijdete, tím lépe,
 • svatba obvykle probíhá v domovské farnosti jednoho ze snoubenců, jestliže chcete svatbu jinde, budete potřebovat tzv. propuštění z farnosti,
 • pro církevní matriku budete potřebovat kopie rodných listů, občanských průkazů, potvrzení o křtu snoubenců (výpis z křestní matriky nesmí být starší tří měsíců), potvrzení o absolvování přípravy, informace o svědcích, osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, které nesmí být starší šesti měsíců a vyplněný Zápis žádosti o církevní sňatek,
 • pro svatební matriku budete potřebovat dotazník k uzavření manželství, občanské průkazy, rodné listy a popřípadě i rodné listy dětí. Hned na místě budete sepisovat žádost o vydání Osvědčení o právní způsobilosti. Dostanete dva kusy Osvědčení, potvrzený dotazník a okopírované rodné listy. Toto vše odnesete do farnosti, kde bude probíhat svatba,
 • po svatbě musíte podepsat matriku do snubního protokolu, do matriky oddaných,
 • po obřadu dostanete potvrzení o uzavření církevního sňatku a znehodnocené občanské průkazy s dokladem o změně stavu,
 • do několik dní po svatbě si na matrice vyzvednete oddací list a spolu s OP a Dokladem o změně stavu si zajdete na úřad a zažádáte o vydání nového občanského průkazu.

Jak zní svatební slib?

Co vlastně jeden druhému slíbíte při svatbě v kostele? Přečtěte si svatební slib, ať víte, jak zní.

Já (jméno) odevzdávám se tobě (jméno) 
a přijímám tě za manžela(ku). 
Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, 
že tě nikdy neopustím 
a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé 
až do smrti. 
K tomu ať mi pomáhá Bůh. 

slib může znít i takto:

Já (jméno) odevzdávám se tobě (jméno) 
a přijímám tě za manžela(ku). 
Slibuji ti věrnost v časech dobrých i zlých, 
ve zdraví i nemoci, 
v hojnosti i nedostatku. 
Chci tě milovat a ctít po celý svůj život, 
dokud nás smrt nerozdělí. 

Svatba v kostele průběh

Svatba v kostele trvá asi 45 minut, popřípadě 90 minut i se mší svatou. Jak probíhá:

 1. před vchodem do kostela na vás bude čekat kněz a všechny příchozí náležitě přivítá,
 2. nevěsta musí být u oltáře vlevo a ženich vpravo,
 3. je možné, aby obřad probíhal přímo ve mši svaté, po ní následuje úkon kajícnosti. Při něm se snoubenci vyzpovídají ze svých hříchů (jen v duchu) a prosí za odpuštění,
 4. kněz následně čte z evangelia, promlouvá ke snoubencům a čte z Písma svatého. Někdy mohou předčítat i sami snoubenci,
 5. nyní následuje udělení svátosti. Svatebčané povstanou a snoubenci musí odpovídat knězi na tři otázky ohledně uzavření manželství a slibů věrnosti,
 6. kněz poté položí přes vzájemně přeložené ruce snoubenců štolu a ti skládají manželský slib,
 7. následuje výměna prstenů s dalšími proslovy snoubenců,
 8. kněz nyní vše potvrzuje slovy: „Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj.“,
 9. obřad pokračuje modlitbami kněze a všech přítomných za oba novomanžele, za jejich manželství, rodinu a všechna manželská spojení,
 10. přichází závěr bohoslužby, kněz udělí požehnání novomanželům a všem přítomným. Novomanželé podepíší Protokol o uzavření manželství a jsou oficiálně svoji.

Jaká je cena svatby v kostele?

Svatba v kostele není cenově striktně určena. Je ale velmi vhodné a běžné dát nějaký příspěvek za svatební obřad bez vyzvání, formou daru farnosti. Samotná taxa je obvykle dána místními zvyklostmi i náklady, které jsou se svatbou v kostele spojené.

Církevní rozvod

Církevní rozvod není možný. Je pouze možnost zneplatnit takové manželství. Tedy prozkoumat přes církevní soud okolnosti platnosti manželství. Důvody neplatnosti mohou být trojího charakteru. Nebyla dodržena církevní forma uzavření sňatku, kterou jsou katolíci vázáni, manželství mohlo být uzavřeno navzdory nějaké překážce nebo by mohlo uzavřené manželství trpět nějakou vadou manželského souhlasu.

Ohodnoťte tento článek:
3,8
Právě čtete

Svatba v kostele a náležitosti církevního sňatku