Menu
WeddingMag
Po svatbě

Svatba s cizincem? Víme, co musíte zařídit a kolik to bude stát!

Redakce

Redakce

17. 3. 2018

Váš nastávající je cizinec a chcete se nechat oddat v České republice? Přečtěte si, jak na to.

Svatba s cizincem – Na koho se obrátit

Máte možnost si vybrat civilní nebo církevní sňatek, to závisí na vašem cítění a víře. V případě civilního sňatku si vyberte místo a termín a kontaktujte matriční úřad dané oblasti. U církevních sňatků je třeba se domluvit obvykle s farářem ve vámi vybraném kostele.

Jaké dokumenty předložit

V obou případech vás čeká poměrně velké papírování. Nezapomínejte, že všechny dokumenty, které předkládáte v cizím jazyce, musí být úředně přeloženy do češtiny. Listiny musí být náležitě ověřeny (někdy je nutná tzv. superlegalizace), zeptejte se raději včas matričního úřadu, jaká ověření potřebuje, abyste vše vyřídili včas.

Společně se snoubencem vyplňte Dotazník k uzavření manželství, dá vám ho matriční úřad nebo si ho můžete stáhnout na stránkách www.mvcr.cz. Čech k dotazníku přiloží rodný list a občanský průkaz, případně ještě pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela. Pokud ale nemáte trvalý pobyt v ČR, pak musíte doložit také potvrzení o místě trvalého pobytu a výpis z evidence obyvatel o osobním stavu vydáné státem, na jehož území bydlíte.

Snoubenec-cizinec musí předložit rodný list, doklad, kterým je možné prokázat jeho totožnost, doklad o státním občanství, potvrzení o osobním stavu a pobytu, doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců, případně ještě úmrtní list zemřelého manžela nebo pravomocný rozsudek o rozvodu manželství. Pozor na to, že každý snoubenec musí být právně způsobilý dle práva svého státu. Zároveň sňatek proběhne v ČR, takže musí oba snoubenci splňovat české podmínky.

Správní poplatky

Za uzavření manželství v Česku se neplatí, pokud mají oba snoubenci trvalý pobyt v ČR a svatba proběhne v úředně určené místnosti (kostel, obecní úřad…) a v předem stanovenou dobu dle harmonogramu matričního úřadu. Pokud si chcete zvolit jiné místo či dobu, musíte o to zažádat a zaplatit poplatek 1000 korun. Pokud jeden ze snoubenců nemá trvalý pobyt v České republice, uhradíte poplatek 2000 korun. Nemá-li trvalý pobyt v ČR ani jeden z vás, zaplatíte 3000 korun.

Tlumočník je při svatbě s cizincem nezbytný

Svatební obřad v České republice je veden v češtině. Pokud snoubenec česky neumí, musíte na své náklady zajistit přítomnost tlumočníka. Nemusí ale jít o oficiálního soudního tlumočníka, stačí třeba váš kamarád, který daný jazyk ovládá. Při vyřizování dokladů na matričním úřadě řekněte matrikářce, že bude nutný tlumočník. Před obřadem váš tlumočník prokáže svoji totožnost a složí do rukou matrikářky slib. Po obřadu podepíše protokol o uzavření manželství.

Zástupce

Může nastat situace, kdy se váš snoubenec z vážných důvodů nemůže svatby fyzicky zúčastnit. V tom případě musíte nejprve požádat o povolení uzavřít manželství zástupcem. Zástupce musí být někdo starší 18 let, kdo je stejného pohlaví jako zastupovaný snoubenec.

Žádost se podává písemně krajskému nebo obecnímu úřadu dle vašeho bydliště. K žádosti přiložíte všechny výše zmíněné dokumenty, které jsou nutné k uzavření manželství, a plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele-snoubence.

V plné moci musí být přesně identifikováni oba snoubeci i zástupce. Dále zde musí být jasně řečeno, že zmocniteli-snoubenci nejsou známy okolnosti vylučující uzavření manželství a že je mu znám zdravotní stav druhého snoubence a dále že zvážil úpravu budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství.

Jakmile máte v ruce pravomocné rozhodnutí o povolení uzavřít manželství zástupcem, vyplníte na matričním úřadě Dotazník k uzavření manželství, předložíte všechny dokumenty nutné k uzavření manželství, plus plnou moc zástupce, potvrzení o tom, že bude manželství uzavřené zástupcem v domovském státě cizince uznáno za platné a průkaz totožnosti zástupce.

Svatba poté probíhá obdobně, jako by probíhala se snoubencem, jen místo něj vedle vás bude stát jeho zástupce.

Ohodnoťte tento článek:
4,5
Právě čtete

Svatba s cizincem? Víme, co musíte zařídit a kolik to bude stát!